Skip to content

Wellbeing services county of South Karelia

Samuel Kivikari
samuel.kivikari@gillie.ai

The challenge

Kotihoidossa asiakkaiden luona käydään hoidon ja palveluntarpeen arvioinnin mukainen määrä mikä voi vaihdella yhdestä käynnistä viikossa aina kolmeen käyntiin päivässä. Kotihoidon palvelujen parissa asiakas asuu omassa kodissaan, jonne hoitaja menee tarjoamaan hoivaa ja huolenpitoa. 

Usein kotihoidon asiakasta ja käynneistä huolehtii useampi henkilö, jolloin kokonaiskuva asiakkaan terveydentilasta voi olla pirstaleinen. Hoitajapulalta ei olla vältytty myöskään kotihoidossa, joka on johtanut siihen, että asiakkaan terveydentilan historiaan perehtymiseen ei aina hoitajalla ole aikaa, vaan keskitytään asiakkaan sen hetkisiin haasteisiin ja vaivoihin. Kotihoidossa käyntejä suoritetaan paljon ja välillä käytössä on sijaisia, jotka tuuraavat esimerkiksi sairaspoissaoloissa ja heillä harvoin on lyhyttä ja kattavaa tietopakettia asiakkaan terveydentilasta.

The solution

Gillien kotihoitoon suunniteltu tekoäly tunnistaa hoivakodeissa asiakkaan terveydentilan muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä lukemalla asiakkaasta kerättyjä tietoja potilastietojärjestelmästä. Se toimii apuna arjen työssä hoitajille nostamalla tiedon asiakkaan muuttuneesta terveydentilasta ja palvelun tarpeesta, sekä tuomalla kokonaislaatuisen kuvan asiakkaan hyvinvoinnista kokoamalla tiedon useasta eri tietolähteestä. Tuomalla ennakoivaa terveydentilan poikkeamatietoa hoitajille, saadaan asumista tukevia palveluita asiakaslähtöisemmäksi ja oikea-aikaiseksi. Kun tunnistettuihin terveydentilan poikkeamiin puututaan riittävän aikaisessa vaiheessa, voidaan vähentää asiakkaiden terveydenhuollon palveluntarvetta, poistaa turhia päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja aikaista siirtymistä palveluasumiseen. 

About the customer

Lorem ipsum