Benefits // Hyödyt

Safe living at home // Turvallinen kotona asuminen

The population all over the world is aging, and currently ca. 19 % of population in Europe is over 65 years old. At the same time the number of chronic diseases within the elders is rising. This will increase the number of people needing care at regular intervals or on continuous bases. // Väestö ympäri maailmaa ikääntyy, ja tällä hetkellä n. 19 % Euroopan väestöstä on yli 65-vuotiaita. Samaan aikaan krooniset sairaudet ikääntyneiden parissa yleistyvät. Näin ollen myös joko ajoittaisen tai jatkuvan hoidon tarpeessa olevien ihmisten määrä lisääntyy.

It is also expected that more and more elders live at home, instead of a care facility, which will increase the need for safe assisted living at home. Gillie AI will aid the care organizations to extend the time elders can live safely in the comfort of their own home. // Yhä useampien ikääntyneiden odotetaan myös asuvan kotona hoitolaitoksen sijaan, minkä vuoksi turvalliseen, avustettuun kotona asumiseen liittyvien palvelujen tarve kasvaa. Gillien tekoäly auttaa hoito-organisaatioita pidentämään aikaa, jona ikääntyneet voivat asua turvallisesti omassa, tutussa kodissaan.

Early warnings of health status deviations // Varhainen varoitus poikkeamista terveydentilassa

Gillie gathers health, well being and other data from various sources, analyzes the data using self-learning artificial intelligence and sends notifications to the care personnel, or other home care information systems. This insight of deviations will help the care personnel to identify such patients that need the care most. // Gillie kerää terveys-, hyvinvointi- ja muita tietoja useista eri lähteistä, analysoi ne itseoppivan tekoälyn avulla ja lähettää ilmoituksia hoitohenkilökunnalle ja kotihoidon tietojärjestelmiin. Poikkeamista syntyvä ymmärrys auttaa hoitohenkilökuntaa tunnistamaan potilaat, jotka ovat eniten hoidon tarpeessa.


Analysis of Free-Form Home Care Notes // Vapaamuotoisten kotihoitomerkintöjen analyysi

Most of the home care patients don’t need any specific devices at home, but are visited by the home care nurses frequently. Gillie AI is able to analyze the free text notes by nurses and doctors and create actionable insight of that data. Even the possible vital sign measurements done by the nurse at home can be extracted from the nurse’s notes to create vital sign trends. // Useimmat kotihoitopotilaat eivät tarvitse mitään tiettyjä laitteita kotonaan, vaan kotihoitajat käyvät säännöllisesti heidän luonaan. Gillien tekoäly analysoi hoitajien ja lääkäreiden vapaamuotoiset merkinnät ja luo datan perusteella päätöksentekoa tukevaa liiketoimintatietoa tilanteesta. Jopa hoitajan kotona suorittamat vitaaliarvojen mittaukset voidaan poimia hoitajan muistiinpanoista ja laatia niistä vitaaliarvojen kehitystä kuvaavia malleja.

Helps to assess the care needs // Auttaa arvioimaan hoidon tarvetta

Using the Gillie AI analytics using the care notes only gives care personnel good bases to assess, if the patient would benefit from extra care protocols or personal health devices, such as a sleep monitor, a medication robot, for example. Those devices can then be added to the Gillie AI analytics as well. Continuous analytics using Gillie AI provides a good foundation for a quality home care. // Gillien tekoälyyn perustuvan analytiikan käyttö hoitomerkintöjen tarkastelussa tarjoaa hoitohenkilökunnalle hyvät lähtökohdat sen arvioimiseksi, hyötyisikö potilas ylimääräisistä hoitokäytännöistä tai henkilökohtaisista terveydenhoitolaitteista, kuten unenseurantalaitteista tai lääkintärobotista. Myös nämä laitteet voi lisätä Gillien tekoälyyn perustuvaan analytiikkaan. Jatkuva analytiikka Gillien tekoälyn avulla muodostaa hyvät edellytykset laadukkaalle kotihoidolle.

Dashboard collects all data to one view // Dashboard kerää kaikki tiedot yhteen näkymään

Gillie Dashboard, or control panel, is a set of gathered metrics that provide relevant information and gives support in decision making. It is a visual, easy to understand presentation, that shows home care patients key data in one view. // Gillie Dashboard, eli ohjauspaneeli, kokoaa kerätyt mittaustulokset yhteen ja tarjoaa olennaista tietoa ja tukea päätöksentekoa varten. Dashboard on visuaalinen, helposti ymmärrettävä esitys, joka näyttää kotihoidon potilaiden avaintiedot yhdessä näkymässä.

Easy to take into use // Vaivaton käyttöönotto

Gillie AI analytics has knowledge structures that are taught with real home care patient data, which means that there is no need for lengthy and tailored development work when taking the system into use in a care organization. // Gillien tekoälyyn perustuva analytiikka koostuu tietorakenteista, jotka pohjautuvat aitoon kotihoidon potilasdataan. Tämän ansiosta järjestelmän käyttöönotto hoitoalan organisaatiossa ei edellytä pitkäkestoista, tilannekohtaista kehitystyötä.

What our customers say about us // Mitä asiakkaat sanovat meistä

Stella
Stella is the Finnish market leader in at-home services with 15 years of extensive experience as a pioneer in homecare and health services. Stella’s services are used by more than 170 municipalities and 35,000 households in Finland. The company’s turnover in 2015 was approximately 20 million euros and it employs about 500 professionals. // Stella on kotona tuotettavien palveluiden markkinajohtaja Suomessa. Yhtiöllä on 15 vuoden kokemus kodinhoito- ja terveyspalvelujen uranuurtajana. Stellan palveluita käytetään yli 170 kunnassa ja 35 000 kotitaloudessa ympäri Suomen. Yhtiön liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja se työllistää noin 500 ammattilaista.

"Traditionally home care technology solution work on reactive basis: If elderly falls down, someone goes to help him up. If he gets sick, he will be taken to a medical center. In Stella's model sensors at home are used to follow-up elderly's well-being and the data is analysed using artificial intelligence. Digital solutions combined with high quality service reform the whole home care. Gillie's platform gathers reliably from different sensors the data we need." // "Kotihoitoon tarkoitetut perinteiset teknologiaratkaisut toimivat reaktiivisesti: Jos ikääntynyt henkilö kaatuu, joku tulee auttamaan hänet ylös. Jos henkilö sairastuu, hänet viedään terveyskeskukseen. Stellan mallissa kotona olevilla antureilla seurataan ikäihmisten hyvinvointia, ja data analysoidaan tekoälyn avulla. Digitaaliset ratkaisut yhdistettynä laadukkaaseen palveluun mullistavat koko kotihoitosektorin. Gillien alusta kerää luotettavasti tarvitsemamme datan eri antureista."

Jan Stenberg

Director, Digital Services // johtaja, digitaaliset palvelut, Stella Kotipalvelut Oy
saarikka
Saarikka is social joint municipality authority, which is responsible for arranging social and healthcare services to inhabitants of Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi and Saarijärvi municipalities (about 18 000 inhabitants). Owners: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi and Saarijärvi. Employees: 600. Turnover: € 84 million. // Saarikka on kuntayhtymän liikelaitos, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven kuntien asukkaille (noin 18 000 asukasta). Omistajat: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi. Henkilöstö: 600. Liikevaihto: 84 miljoonaa euroa

“When we in Saarikka schedule daily home care visits, some of the visits are forwarded to local companies, students, pensioners, volunteers and others to take care of. This way we can offer work opportunities to students and unemployed persons, for example, and at same reduce workload of home care personnel. Gillie's platform has brought sharing econonomy, already familiar to us from other industries, also to home care.” // "Kun Saarikassa suunnitellaan päivittäisiä kotihoidon käyntejä, osa käynneistä ohjataan edelleen paikallisille yrityksille, opiskelijoille, eläkeläisille, vapaaehtoisille ja muille tahoille. Näin voimme tarjota työmahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijoille ja työttömille sekä vähentää kotihoidon työntekijöiden kuormitusta. Gillien alusta on tuonut jo ennestään muilta aloilta tutun jakamistalouden myös kotihoitoon."

Mikael Palola

Head of Saarikka Social and Health Joint Municipal Authority

Pricing

All prices are per patient / end customer.

FREE

For patients without data analysis.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home

Artificial Intelligence

Other benefits

Email support on next working day

0€ Per patients per month, billed monthly Register now

Business

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now

PREMIUM

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now